PCC2019交流论文时间

2019年9月21日
PCC2019交流论文

地点:南航江宁校区5号楼5103
13:30-13:40 [30] Multi-view Commercial Hotness Prediction Using Context-aware Neural Network
Zhiyuan He and Su Yang
13:40-13:50 [1] Understanding Motivations behind Inaccurate Check-ins
Fengli Xu, Guozhen Zhang, Zhilong Chen, Jiaxin Huang, Yong Li, Diyi Yang, Ben Y. Zhao and Fanchao Meng
13:50-14:00 [2] Revealing Urban Dynamics by Learning Online and Offline Behaviours Together
Tong Xia and Yong Li
14:00-14:10 [10] Towards a Diffraction-based Sensing Approach on Human Activity Recognition
Fusang Zhang, Kai Niu, Jie Xiong, Beihong Jin, Tao Gu, Yuhang Jiang and Daqing Zhang
14:10-14:20 [16] DPLink: User Identity Linkage via Deep Neural Network From Heterogeneous Mobility Data
Jie Feng, Huandong Wang, Zeyu Yang, Yong Li and Depeng Jin
14:20-14:30 [25] CrowdTracking: Real-Time Vehicle Tracking Through Mobile Crowdsensing
陈荟慧, 郭斌,於志文
14:30-14:40 [88] Predicting Transportation Carbon Emission with Urban Big Data
Xiangyong Lu, Kaoru Ota, Mianxiong Dong, Chen Yu and Hai Jin
14:40-14:50 [89] WITM: Intelligent Traffic Monitoring Using Fine-grained Wireless Signal
Caijuan Chen, Kaoru Ota, Mianxiong Dong, Chen Yu and Hai Jin
14:50-15:00 [62] AppUsage2Vec: Modeling Smartphone App Usage for Prediction
Sha Zhao, Zhiling Luo, Ziwen Jiang, Haiyan Wang, Feng Xu, Shijian Li, Jianwei Yin and Gang Pan
15:00-15:30 茶歇
地点:南航江宁校区5号楼,1层大厅
15:30-15:40 [73] FarSense: Pushing the Range Limit of WiFi-based Respiration Sensing with CSI Ratio of Two Antennas
Youwei Zeng, Dan Wu, Jie Xiong, Enze Yi, Ruiyang Gao and Daqing Zhang
15:40-15:50 [34] Emojilization: An Automated Method For Speech to Emoji-Labeled Text
Jiaxiong Hu, Qianyao Xu, Limin Paul Fu and Yingqing Xu
15:50-16:00 [17] A Low Power Fall Sensing Technology Based on FD-CNN
Jian He, Zihao Zhang, Xiaoyi Wang and Shengqi Yang
16:00-16:10 [69] EchoWrite: An Acoustic-based Finger Input System Without Training
Yongpan Zou, Qiang Yang, Rukhsana Ruby, Yetong Han, Sicheng Wu, Mo Li and Kaishun Wu
16:10-16:20 [61] 用菲涅尔区模型探究WiFi感知系统的稳定性
Fusang Zhang, Kai Niu, Dan Wu and Daqing Zhang
16:20-16:30 [83] 基于LoRa信号的行走距离和方向估计
Zhaoxin Chang, Fusang Zhang, Kai Niu and Daqing Zhang
16:30-16:40 [23] 基于视觉行为与文本特征分析的阅读过程批注生成方法
程时伟,郭炜
16:40-16:50 [66] 基于惯性传感器融合控制算法的聋哑手语识别
冉孟元, 李艳德, 刘礼,王珊珊
16:50-17:00 An Extendable Layered Architecture for Collective Computing to support Concurrent Multi-sourced Heterogeneous Tasks
Yang Li, Yunlong Zhao, Bin Guo, Zhenhua Zhang, Qian Geng and Ran Wang
17:00-18:30 休息
18:30-20:30 晚宴暨优秀论文颁奖典礼
地点:丽湖雅致会展中心酒店


点击下载PCC2019交流论文PPT